Blog

HageriBlog

ሀገሬ ኢትዮጲያ የቆዳ እና የአባላዘር በሽታዎች ህክምና መሰጫ ተቃም  ታካሚዎችን እና ዶክተሮችን በድህረ-ገፆችን በማገናኘት እና ትክክለኛ የድህረ-ገፆ መድረክ በማቅረብ ስለአገራችን የቆዳ እና የአባላዘር በሽታዎች ህክምና  በልዩ መልክ ማቅረብ ነው